Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten van Tout Antiques bestelt. Wij leggen middels deze voorwaarden uit hoe wij producten leveren, hoe u de koop overeenkomst kunt beëindigen, wat u moet doen bij problemen en andere belangrijke informatie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen Tout Antiques en de klant, waarbij Tout Antiques de algemene voorwaarden zal toepassen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tout Antiques zorgt ervoor dat de algemene voor- waarden elektronisch ter beschikking worden gesteld. Door producten bij Tout Antiques te bestellen, accepteert de klant automatisch de algemene voorwaarden.

Tout Antiques is een online winkel. Voor correspondentie kunt u het volgende adres aanhouden:

Tout Antiques

Celebesstraat 17,
2022 XH Haarlem.

Wanneer u contact wil opnemen met Tout Antiques kan dat zowel telefonisch (0629544575) als via mail (jill@toutantiques.nl).

KVK nummer :61660515
BTW nummer :NL003091550B88

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij Tout Antiques u diensten en / of producten levert, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

1.2 In deze voorwaarden betekent de term ‘klant’: elke partij die Tout Antiques heeft verzocht of geïnstrueerd om diensten te verlenen, evenals elke partij die producten bestelt via Tout Antiques.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts toegestaan indien uitdrukkelijk en schrifte- lijk tussen partijen overeengekomen.

1.4 Tout Antiques kan haar algemene voorwaarden wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht vier weken na kennisgeving. Als klanten het niet eens zijn met een wijziging, heb- ben ze het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de ingangs- datum van de nieuwe voorwaarden. Tout Antiques moet een dergelijke opzegging hebben ontvangen vóór de ingangsdatum van de wijziging.

2. Aanbod

2.1 Tout Antiques kan bepaalde producten gelijktijdig op meerdere marktplaatsen aanbie- den. Hoewel Tout Antiques ernaar streeft haar productassortiment zo actueel mogelijk te houden, kunnen producten ten onrechte worden gemarkeerd als beschikbaar op een markt. Aangezien de meeste producten uniek zijn, betekent dit dat Tout Antiques dat product niet kan leveren. Tout Antiques heeft in dat geval het recht om een gemaakte overeenkomst niet te accepteren en / of te beëindigen zonder kosten en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

2.2 De producten van Tout Antiques zijn niet nieuw, wat betekent dat ze tweedehands zijn. Denk aan oude(re), vintage en / of antieke goederen. Daarnaast levert Tout Antiques ook na- tuurlijke producten (denk aan hout en natuursteen etc.). Klanten accepteren dat de leeftijd en de intensiteit van het gebruik van producten invloed kunnen hebben op hun kwaliteit.

2.3 De staat van de producten zal Tout Antiques naar beste vermogen beschrijven onder- steund door beeldmateriaal. Door verschillen in de computerbeeldschermen kunnen de werkelijke kleuren en andere eigenschappen echter variëren. Voor dergelijke verschillen is Tout Antiques niet aansprakelijk. Tout Antiques adviseert klanten die alle zekerheid willen hebben over de kenmerken van goederen om deze persoonlijk te komen inspecteren.

3. Levering

3.1 De totaalprijs inclusief verzendkosten wordt berekend tijdens het afreken-proces in de winkelwagen.

3.2 Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de consument direct een bevestigingsmail met de details van de bestelling en de totale kosten van de bestelling. Alle bestellingen wor- den binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling door de consument verzonden. Tout Antiques houdt de consument naar behoren op de hoogte van de status van de bestelling.

3.3 Indien er sprake is van uitlevering middels PostNL, wordt de aangegeven levertijd niet met meer dan twee weken overschreden. In het geval van een technische storing of een an- dere omstandigheid buiten de controle van Tout Antiques, wordt de bestelling zo snel mo- gelijk verzonden. De bestelling wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling ver- zonden. Tout Antiques kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het pakket niet op tijd bij de consument wordt afgeleverd om redenen buiten de macht van Tout Antiques.

3.4 Indien producten op aanvraag worden uitgeleverd, zal ernaar worden gestreefd deze actie binnen veertien dagen te laten plaatsvinden. De afspraak wordt na overleg ingepland.

3.5 Indien de klant ervoor kiest het product af te halen, zal deze actie binnen veertien dagen plaatsvinden in overleg met Tout Antiques.

4. Herroeping

4.1 Indien de consument het product om welke reden dan ook niet wenst te behouden, heeft de consument het recht het product binnen veertien dagen na ontvangst van het pro- duct aan Tout Antiques te retourneren. De consument dient alle verdere retourvoorwaarden en instructies zoals door Tout Antiques uiteengezet op te volgen.

4.2 Indien het product niet in originele staat terug aangeleverd is, of als de consument heeft geprobeerd het artikel op enige wijze te repareren of te wijzigen wordt het product niet te- ruggenomen. Retourproducten worden alleen door Tout Antiques geaccepteerd als ze in de originele, onbeschadigde verpakking worden verzonden. Bovendien moet de consument de verzendkosten van de geretourneerde producten betalen. Tout Antiques vergoedt in geen geval de verzendkosten van geretourneerde goederen.

4.3 Als de retourinstructies nauwkeurig zijn opgevolgd, zal Tout Antiques de consument het geretourneerde artikel binnen dertig dagen na ontvangst vergoeden. Als een betaling met creditcard is voltooid, wordt de terugbetaling automatisch toegepast op de creditcard die door de klant is gebruikt op het moment van aankoop.

5. Prijzen en betaling

5.1 Alle prijzen op de website van Tout Antiques zijn in euro's en inclusief btw.

5.2 Consumenten kunnen op verschillende manieren elektronisch betalen aan Tout Antiques. De bestelling wordt verzonden zodra Tout Antiques de betaling van de bestelling heeft ontvangen. Tout Antiques voegt de verzendkosten toe aan de factuur van de bestelling.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 De collectie van Tout Antiques is met de grootste zorg samengesteld. Echter betreft het aanbod van Tout Antiques oude(re), tweedehands, vintage en antiek meubilair en accessoi- res. Dit betekent dat er altijd sprake is van, al dan niet lichte, gebruikerssporen. Tout Anti- ques kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook. Dit geldt tevens voor het incorrect gebruiken door Tout Antiques verstrekte artikelen en / of het on- gedaan maken van materialen of accessoires.

6.2 Indien Tout Antiques garanties verstrekt met betrekking tot de door Tout Antiques gele- verde goederen of diensten, zal zij dit uitdrukkelijk schriftelijk doen. Bij gebrek aan dergelijke expliciete schriftelijke garanties, kunnen klanten geen garantie inroepen, onverminderd de wettelijke rechten van klanten die voortvloeien uit bepalingen van dwingend recht.

6.3 Tout Antiques is alleen aansprakelijk voor verlies of schade opgelopen door klanten die direct veroorzaakt door de opzettelijke opzet of opzettelijke roekeloosheid van Tout Anti- ques.

6.4 De totale aansprakelijkheid van Tout Antiques is altijd beperkt tot de vergoeding van di- recte schade, waarbij het totale bedrag dat Tout Antiques aan klanten verschuldigd is we- gens eventuele ongedaan te maken verplichtingen en de vergoeding voor schade nooit ho- ger zal zijn dan het bedrag van de prijs (exclusief btw) bepaald voor de relevante overeen- komst. Tout Antiques is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder be- grepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.5 Wanneer Tout Antiques diensten van derden inschakelt bij het uitvoeren van overeen- komsten, en deze derden hebben hun aansprakelijkheid beperkt, impliceren alle contracten die aan Tout Antiques worden toegekend het recht om dergelijke aansprakelijkheidsbeper- kingen namens de klanten van Tout Antiques te accepteren.

6.6 Tout Antiques is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, tenzij deze tekortkomingen het directe gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van lei- dinggevend personeel van Tout Antiques.

6.7 De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Tout Antiques kan echter niet uitsluiten dat er een fout of onvolledige informatie op de website voorkomt. Tout Antiques aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste of onvolle- dige informatie op de website. Tout Antiques kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor typ- of drukfouten die een onjuiste verkoopprijs zouden kunnen meedelen. Dan past Tout Antiques de prijs zo snel mogelijk aan.

6.8 Kennelijke fouten of vergissingen in haar aanbiedingen en offertes binden Tout Antiques niet.

7. Klachtenregeling

Wanneer u vragen of klachten heeft over een van onze producten of procedures kunt u dat per e-mail aan Tout Antiques kenbaar maken. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie. Tout Antiques streeft uiteraard altijd naar een passende oplossing.

8. Overmacht

Ondanks alle andere wettelijke rechten heeft Tout Antiques het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht, uw bestelling te annuleren of de koopovereenkomst te annuleren zonder juridische tussenkomst, door de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant heeft heeft geen recht op enige schadevergoeding, tenzij dit gezien de omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn naar redelijkheid.

9. Privacy

9.1 Tout Antiques vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie van de consument met de grootste zorg en veiligheid wordt behandeld. Tout Antiques zal de per- soonlijke informatie van de consument niet aan derden verstrekken, behalve wanneer de in- formatie vereist is voor de levering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling heeft Tout Antiques de naam, factuur- en afleveradressen en betalingsgegevens van de con- sument nodig, zodat een bestelling kan worden verwerkt. De betalingsgegevens worden al- leen gebruikt om het betalingsproces af te ronden.

9.2 Als de consument zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden hun persoonlijke gege- vens gebruikt om hen op de hoogte te houden van relevante informatie met betrekking tot Tout Antiques. Wanneer een klant een bestelling plaatst, wordt het e-mail adres automatisch opgeslagen en in de klantenlijst geplaatst.

9.3 Gegevens over website bezoeken worden bijgehouden voor statistische doeleinden. In- formatie over het aantal bezoekers en de bezoekersfrequentie van onze website wordt ge- bruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze algemene informatie is echter anoniem en niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

10. Auteursrechten

Alle informatie op de website van Tout Antiques is auteursrechtelijk beschermd. Het is ille- gaal om informatie van de website van Tout Antiques te kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers en gebruikers van de website van Tout Antiques kunnen geen rechten claimen met betrekking tot de informatie op de website. Geen van de tekst of afbeeldingen van de websites van Tout Antiques mag geheel of gedeel- telijk worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

11. Acceptatie van algemene voorwaarden

Alle website gebruikers dienen kennis te nemen van en akkoord te gaan met alle boven- staande algemene voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen bij Tout Antiques gaat de consument automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. De klantgegevens van Tout Antiques worden automatisch opgeslagen in onze klantenlijst.